Mediavoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden, evenementen en overige activiteiten die door de GoorseMHC worden georganiseerd en plaatsvinden op het terrein van de GoorseMHC. Media die hiervan verslag doet geeft daarmee aan kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Media die één of meerdere spelers, speelsters, coaches, trainers en/of bestuursleden willen interviewen, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij onze Persvoorlichter. Dit kan uitsluitend per mail via het e-mailadres [email protected] De GoorseMHC behoudt zich daarnaast het recht voor om teksten vóór publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden of citaten te wijzigen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, dient de tekst tenminste één werkdag vóór de deadline bij de GoorseMHC in bezit te zijn. 

Fotografen, omroepen en productiebedrijven die aanwezig willen zijn en foto-, beeld- en geluidsopnamen willen maken bij wedstrijden, evenementen of overige activiteiten op het terrein van de GoorseMHC, dienen zich vooraf aan te melden via [email protected]

Gebruiksrecht

Media verleent hierbij aan GoorseMHC het gebruiksrecht op alle foto-, beeld en geluidsopnamen die op het terrein van GoorseMHC zijn gemaakt, tenzij hierover andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de GoorseMHC. De GoorseMHC is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden en/of de wijzigingen hiervan.


De GoorseMHC is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die derden (waaronder Media) kunnen lijden als gevolg van het maken van foto-, beeld- en/of geluidsopnamen. In gevallen waarin de Media zich niet aan deze Voorwaarden houdt of inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van de GoorseMHC en/of derden, behoudt de GoorseMHC zich alle rechten voor om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in verband met de voor haar ontstane schade.


Media vrijwaart de GoorseMHC dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van het (niet) naleven van deze voorwaarden. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van de GoorseMHC.

 

Overige bepalingen

De GoorseMHC behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn te allen tijde via de website van de GoorseMHC (www.goorsemhc.nl) te vinden. De GoorseMHC adviseert de media om voor aanvang van een bezoek de te bezoeken om de meest recente versie van de voorwaarden te raadplegen.